Handlekurv

Du har ingen produkter i handlekurven.

Personvern og kjøpsvilkår

Personvern

Personopplysninger er alle typer informasjon som kan relateres til en identifiserbar person slik som navn, adresse, e-post, IP-adresse, telefonnummer e.l.

Formålet – Formålet med innsamling av personopplysninger er å behandle deg som kunde. PT Hilde Vikan trenger opplysningene for å holde kontakt med deg og informere deg slik at vi får levert tjenesten du har bestilt og evt. komme med andre tilbud. Personopplysninger om deg vil ikke brukes til andre formål.

Tilgang – PT Hilde Vikan samler inn opplysninger som navn, adresse, e-post, IP- adresse og telefonnummer gjennom kundeskjema og kjøp av tjenester. Dette er opplysninger som du av egen fri vilje gir til PT Hilde Vikan. Det er kun PT Hilde Vikan som har tilgang til personopplysningene. Ingen tredjepart vil få tilgang til personopplysninger hos PT Hilde Vikan.

Lagring – Personopplysninger lagres så lenge du er aktiv kunde hos PT Hilde Vikan. Dersom du avslutter kundeforholdet så slettes personopplysningene to år etterpå.

Innsyn, retting og sletting – Du har rett på innsyn i personopplysninger lagret om deg, hva de brukes til, hvem som har tilgang, hvor lenge de blir lagret og hvor dataene er hentet fra. Du har rett til å be om endring av dine personopplysninger. Du har rett til å kreve sletting av personlysninger som du mener er unødvendige. Du har rett til å trekke ditt samtykke dersom et samtykke var utgangspunktet for lagring av personopplysningene hos PT Hilde Vikan. Kontaktinformasjon for innsyn, retting eller sletting skjer på e-post til info@pthildevikan.no

Informasjonskapsler – For at ditt besøk på www.pthildevikan.no skal bli så godt og relevant som mulig brukes det informasjonskapsler, også kalt cookies. Informasjonskapsler (cookies) er små midlertidige filer som lagres på enheten din når du besøker en nettside (som tar dette i bruk). Filene slettes automatisk eller når nettsiden lukkes. Likevel, dette kan administreres om ønskelig. Informasjonskapslene inneholder opplysninger som for eksempel innstillingene dine eller profilinformasjonen din for et nettsted. Den kan ikke identifisere deg personlig og er ikke skadelig.

Cookies kan bidra til en bedre brukeropplevelse for deg ved å ta vare på nøkkelopplysninger om dine preferanser, som for eksempel ved å huske valgene du har gjort i et nettsted slik at det tilpasses neste gang du besøker nettsiden. Informasjonskapsler kan samtidig inneholde opplysninger om din lokasjon, valg du har gjort på nettsiden og andre opplysninger som brukes til statistiske formål.

PT Hilde Vikan bruker cookies til å samle inn relevant informasjon for å gjøre statistisk analyse og for å være i stand til å gi deg et relevant innhold og markedsføring i ulike kanaler. PT Hilde Vikan er ikke interesserte i ditt personlige nettbruk, men bruker informasjonen for statistiske og markedsrettede formål. PT Hilde Vikan benytter annonseringsfunksjonene til Google og Facebook/Instagram.

Kjøpsvilkår

Du må være over 18 år for å kjøpe tjenester hos PT Hilde Vikan.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og evt. særskilt
avtalte vilkår. Ved evt. motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom
partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgiving. Avtalen utfylles i tillegg av relevante
lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er PT Hilde Vikan, Nedre Sjetnhaugan 8, 7081 Sjetnmarka
PT Hilde Vikan er del av Coast Solutions AS, org.nr. 922 585 474 MVA, Vatnveien 165, 7318 Agdenes
Kontaktinformasjon er info@pthildevikan.no eller mobil 917 49 902
Kjøper er du som forbruker, som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris og betaling

Den oppgitte prisen for varer og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen
inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har
informert om, skal kjøper ikke bære. Priser kan endres, og dette varsles om på forhånd. Prisendring
har ikke tilbakevirkende kraft.

Kjøper betaler hele beløpet på en gang – forskuddsvis. All betaling skjer via VIPPS i nettbutikken.

Beløp som allerede er betalt inn refunderes ikke.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. PT Hilde Vikan
påbegynner arbeidet med bestillingen omgående. Dersom kjøper ønsker å angre kjøpet, er det viktig
at dette gjøres snarest mulig og senest før PT Hilde Vikan påbegynner arbeidet med bestillingen. En bestilling i nettbutikken er en enkeltstående tjeneste og gjelder innenfor et bestemt tidsrom. Bestemmelsene om angrerett kanskje annerledes enn hva kjøper er vant til. Derfor, les
punkt 6. Angrerett.

PT Hilde Vikan forbeholder seg retten til å kansellere bestillingen dersom det ikke er kapasitet til å ta
inn kjøper som kunde. Det samme gjelder ved sykdom hos PT Hilde Vikan. Du kan få tilbud om å stå
på venteliste.

Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i
bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha
innsett at det forelå en slik feil.

At avtalen er bindende betyr at kjøpet kan fastholdes av den ene part, og at man som utgangspunkt
har plikt til å levere/kjøpe varen til den avtalte prisen.

5. Levering

Ved bestilling av tjenester får kjøper beskjed om å fylle ut et kundeskjema tilsendt på e-post.
Dette brukes til å tilpasse kjøpers bestilling. Informasjonen vil ikke bli delt med noen andre. Kjøper
plikter å sende kundeskjema tilbake på e-post i utfylt tilstand til PT Hilde Vikan så raskt som mulig og
innen 3 dager.

Normal leveringstid på bestillingen er 7-10 dager, forutsatt at kjøper har returnert kundeskjema innen 3 dager. Levering er skjedd når kjøper har mottatt bestillingen. Det kan oppstå noe forsinket leveringstid ved hellig- og høytidsdager eller ved sykdom og ferieavvikling. Selger skal opplyse kjøper om dette senest når bestillingsprosessen starter. Evt. avvik varsles kjøper på e-post.

Bestilling av tjenester er å anse som enkeltstående tjenester og leveres innenfor et bestemt tidsrom. Online oppfølging leveres normalt senest innen 7 dager frem i tid fra du mottar din bestilling. Når din bestilte tjeneste er klar, vil du få beskjed på SMS om å lese e-post fra PT Hilde Vikan. Oppfølgingsperioden gjennomføres sammenhengende og uten opphold. Dersom du selv ikke følger opp i oppfølgingsperioden så erstattes dette eller kompenseres ikke. Du har ikke krav på refusjon i slikt tilfelle.

Avbestilling/ombooking – det er 24 timer frist/virkedager for å avbestille alle avtaler enten det
gjelder online eller fysiske avtaletimer, med mindre selger og kjøper gjør en annen avtale som
overstyrer dette punktet.

6. Angrerett

Det vises til Forbrukerrådets «Veileder for angrerett». Fjernsalg defineres som en avtale som er
inngått utelukkende ved bruk av kommunikasjonsmidler uten at partene er til stede samtidig, og ved
en organisert ordning for salg eller tjenesteyting. Det klassiske eksemplet på fjernsalg er kjøp og
betaling av varer og tjenester på internett.

PT Hilde Vikan sine tjenester kommer inn under pkt. 5 i «Veileder for angrerett». Angreretten
bortfaller når leveringen har startet med kjøperens uttrykkelige forhåndssamtykke. Kjøperen må
erkjenne at angreretten går tapt når avtalen er oppfylt.

PT Hilde Vikan krever at kjøper har lest disse kjøpsvilkårene, og at kjøper gjennom fullføring/sending
av bestilling har gitt sitt uttrykkelige forhåndssamtykke til at PT Hilde Vikan kan påbegynne arbeidet
med kjøpers bestilling, og at kjøper samtidig erkjenner at angreretten er gått tapt. På s. 10 i samme
veileder anbefales kjøper å gjøre seg spesielt kjent med punktet om fullførte tjenester og digitalt
innhold. Her beskrives nærmere om hvorfor og hvordan angreretten bortfaller.

Det kjøper bestiller er et digitalt innhold som sendes på e-post. Det betyr at angreretten avskjæres
allerede når sending av e-posten påbegynnes (s. 13 i Veileder for angrerett).

Et kjøp av PT Hilde Vikan’s tjenester betyr at PT Hilde Vikan umiddelbart etter registrert betaling
begynner arbeidet med kjøpers personlige oppsett.

Dersom kjøper ønsker å angre så må dette skje på e-post til info@pthildevikan.no snarest mulig og
før PT Hilde Vikan har begynt på kjøpers personlige oppsett.

7. Kundens plikter

Kjøper plikter å returnere tilsendt kundeskjema innen 3 dager fra det ble mottatt. Dette for å sikre
levering av kjøpers bestilling innen rimelig tid.

Digitale videomøter avholdes i Google Meet eller Teams.

Kjøper er selv ansvarlig for å gi riktig og utfyllende informasjon om egen helsesituasjon i
kundeskjema eller skriftlig på annen måte. Kjøper er selv ansvarlig for å vurdere hvor hensiktsmessig
tjenesten kjøper bestiller er i forhold til egne mål, egen helse og egne forutsetninger. Dersom kjøper
er skadet eller syk og usikker, så bes kjøper ta kontakt med lege/fysioterapeut på forhånd for å
avklare om og evt. hvordan kjøper skal trene. Dette er det i så fall viktig at PT Hilde Vikan blir gjort
kjent med. PT Hilde Vikan er ikke ansvarlig for konsekvenser kjøper måtte få som følge av mangelfulle
eller feilaktige opplysninger fra kjøper. Det samme gjelder plager, skader eller sykdom som kan
oppstå eller forverres under oppfølging fra PT Hilde Vikan.

Kjøper har ansvar for å betale for de tjenestene som bestilles. Kjøper har ansvar for ikke å la andre få
bruke eller få tilgang til PT Hilde Vikan sine dokumenter eller systemer. Det er ikke under noen
omstendighet lov til å dele eller videreformidle de dokumenter som kjøper får tilgang til under
oppfølging fra PT Hilde Vikan – de er å anse som personlige for kjøper. Det er heller ikke lov til å ta
skjermbilder av treningsprogram eller annet for å dele med andre uten at kjøper har fått uttrykkelig
samtykke fra PT Hilde Vikan til dette.

8. Mangel ved varen

Dersom det foreligger en mangel ved tjenesten må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget
eller burde ha bli oppdaget, gi selger melding om at han/hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har
alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde
blitt oppdaget. Reklamasjon til selger skal skje skriftlig på e-post info@pthildevikan.no

9. Konfliktløsning

Klager skal rettes til kjøper innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse evt. tvister i minnelighet.
Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er
tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no

10. Ekstraordinære hendelser

Det tas forbehold om at ekstraordinære hendelser kan oppstå, som f.eks. Force Majeure, som kan
hindre PT Hilde Vikan i å levere tjenester som avtalt.